Chuyển đổi xanh

Hội thảo về “Tuần hoàn nước thải”


Workshop Tư duy thiết kế sản phẩm kinh tế tuần hoàn

Tập hợp các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm đến kinh tế tuần hoàn để cùng ngồi lại và chia sẻ với nhau một cách thường xuyên về những khó khăn trong việc áp dụng kinh tế tuần hoàn là một cách thức để tư duy kinh tế tuần hoàn trở thành thói quen của doanh nghiệp.

Chi tiết